Bailey jest też najbardziej znany z niesławnego reprezentowania podejrzanego o morderstwo O. J. Simpson w 1994 roku. W systemach prawnych prawa powszechnego obowiązek zachowania poufności zobowiązuje adwokatów (lub radców prawnych) do przestrzegania poufności w odniesieniu do spraw ich klientów. Informacje uzyskiwane przez adwokatów o sprawach ich klientów mogą być poufne i nie mogą być wykorzystywane na rzecz osób nieupoważnionych przez klienta. Poufność jest warunkiem wstępnym dla prawniczych przywilejów zawodowych do posiadania.obowiązek i jego źródło

Stosunki prawnik-klient historycznie charakteryzowały się zaufaniem. Obowiązek ten stanowi również część szerszej podstawy dla powierniczych obowiązków prawnika wobec jego klientów.

Prawnik a uzasadnienie służby celnej

Utrzymanie pełnego i szczerego ujawniania informacji między prawnikami a ich klientami jest głównym uzasadnieniem obowiązku zachowania poufności. Podstawą tego rozumowania jest utylitaryzm, jako że działa on na rzecz promocji pracy prawników, którzy są oficerami sądu. Pozwala klientom na swobodne omawianie szczegółów intymnych bez obaw, że takie informacje mogą zostać następnie ujawnione opinii publicznej. Z kolei zaufanie publiczne do prawników i systemu prawnego jest utrzymywane i promowane. Ponadto obowiązek zachowania poufności jest stałym przypomnieniem prawnikom o lojalności wobec swoich klientów. Więcej informacji udzieli prawnik szczecinadwokat.pl.

Innym uzasadnieniem jest ochrona godności ludzkiej klienta.

W sprawach karnych uzasadniona jest również poufność, aby zapobiec wykorzystywaniu podstępnych zeznań lub przyjęć.

Obowiązek ten wynika z połączenia prawa umów i sprawiedliwości, które wynikają z odrębnego stosunku między prawnikiem a klientem. Adwokat lub pełnomocnik jest agentem klienta zgodnie z prawem agencji. W umowie obowiązek ten wynika z warunków zawartych w umowie opiekuńczej. Uzupełnieniem tego jest zakaz nieuprawnionego wykorzystywania lub ujawniania informacji poufnych. W większości systemów prawnych obowiązek ten jest skodyfikowany w odniesieniu do zasad dotyczących wykonywania zawodu prawnika, takich jak wzorcowy kodeks odpowiedzialności zawodowej.

Mimo że obowiązek zachowania poufności i obowiązki powiernicze mają wspólne źródło, nie można ich porównywać, ponieważ nie wszystkie obowiązki powiernicze pociągają za sobą obowiązek zachowania poufności i odwrotnie.

Prawnik od alimentów

Prawnik a okres ważności umowy

Zakres cła

  • W umowie

Ponieważ obowiązek zachowania poufności spoczywa przede wszystkim na prawniku-kliencie w prawie umów, zakres jego działania określa brzmienie dorozumianych warunków w umowie opiekuńczej. Pomimo jego znaczenia, w sądach nie podjęto zbyt wielu prób rozwiązania kwestii zakresu dorozumianego terminu.

  • W kapitałach własnych

W ramach zasady słuszności ochronę przyznaje się informacjom, które mogą spełnić kryterium poufności – czy informacje te były już powszechnie znane i czy ich przekazanie miało ograniczony cel. Podczas gdy test ten może wskazywać na bardziej ograniczony zakres poufności w ramach zasady słuszności, wymagając, aby informacje przed objęciem ich zakresem zostały uznane za poufne, na innym poziomie zasada słuszności może zapewnić szerszą czasową ochronę informacji poufnych. Zobowiązanie wynikające z umowy wygasa z chwilą rozwiązania umowy, natomiast zobowiązanie wynikające z kapitału własnego pozostaje nienaruszone do momentu utraty poufności informacji, co może nastąpić długo po wygaśnięciu okresu obowiązywania umowy.